Guies i recursos sobre Comunitats Energètiques

Consulta les nostres guies temàtiques per ajudar a conèixer millor què són les Comunitats Energètiques, els seus objectius i funcionament, els principals serveis i casos reals inspiradors.

Consulta les nostres guies temàtiques per ajudar a conèixer millor què són les Comunitats Energètiques, els seus objectius i funcionament, els principals serveis i casos reals inspiradors.

Guies i recursos sobre Comunitats Energètiques

Consulta les nostres guies temàtiques per ajudar a conèixer millor què són les Comunitats Energètiques, elsseus objectius i funcionament, els principals serveis i casos reals inspiradors.

Decreixement per a Comunitats Energètiques

Presentem el grup de lectura «Energia en Decreixement», un espai de reflexió col·lectiva amb una mirada àmplia al món de l’energia des de la perspectiva del decreixement.

Decreixement per a Comunitats Energètiques

Presentem el grup de lectura «Energia en Decreixement», un espai de reflexió col·lectiva amb una mirada àmplia al món de l’energia des de la perspectiva del decreixement.

Què són les Comunitats Energètiques

Són agrupacions de persones particulars, entitats, ajuntaments i/o petites i mitjanes empreses organitzades principalment en forma de cooperatives o associacions.

Com iniciar una Comunitat Energètica

Expliquem les diferents fases per començar una Comunitat Energètica, tant des de la dimensió comunitària com de la dimensió energètica.

Què són les Comunitats Energètiques

Són agrupacions de persones particulars, entitats, ajuntaments i/o petites i mitjanes empreses organitzades principalment en forma de cooperatives o associacions.

Com iniciar una Comunitat Energètica

Expliquem les diferents fases per començar una Comunitat Energètica, tant des de la dimensió comunitària com de la dimensió energètica.

Mobilitat elèctrica
compartida

En aquesta guia començarem explicant les claus per a una bona implementació de la mobilitat elèctrica compartida en Comunitats Energètiques.

Mobilitat elèctrica
compartida

En aquesta guia començarem explicant les claus per a una bona implementació de la mobilitat elèctrica compartida en Comunitats Energètiques.

Generació d’energia elèctrica renovable a les Comunitats Energètiques

La nostra societat necessita abandonar tan aviat com sigui possible els combustibles fòssils i transitar cap a una societat justa i sostenible.

3 casos pràctics de Comunitats Energètiques

Aquesta guia pretén explicar de forma conceptualitzada el resultat de les proves pilot, així com compartir reptes i aprenentatges que poden ajudar a la replicabilitat d’altres Comunitats Energètiques.

Generació d’energia elèctrica renovable a les Comunitats Energètiques

En aquesta guia començarem explicant les claus per a una bona implementació de la mobilitat elèctrica compartida en Comunitats Energètiques.

3 casos pràctics de Comunitats Energètiques

En aquesta guia començarem explicant les claus per a una bona implementació de la mobilitat elèctrica compartida en Comunitats Energètiques.

Formes jurídiques per a impulsar una Comunitat Energètica

En aquesta guia començarem explicant les claus per a una bona implementació de la mobilitat elèctrica compartida en Comunitats Energètiques.

Punts de recàrrega per a Comunitats Energètiques

Expliquem què és i com funciona un punt de recàrrega de bateria de cotxes elèctrics, les potencialitats per a les Comunitats Energètiques i els passos a seguir per instal·lar-ne un.

Formes jurídiques per a impulsar una Comunitat Energètica

Aquesta guia té per objectiu explicar de manera divulgativa les diferents formes jurídiques possibles per a la constitució d’una Comunitat Energètica i les seves implicacions.

Punts de recàrrega per a Comunitats Energètiques

Expliquem què és i com funciona un punt de recàrrega de bateria de cotxes elèctrics, les potencialitats per a les Comunitats Energètiques i els passos a seguir per instal·lar-ne un.

Preguntes freqüents

Si els vostre dubte no apareix en aquest llistat i no trobeu respostes en les guies disponibles, si us plau, escriviu-nos a info@somcomunitats.coop i us atendrem tan aviat com sigui possible.

Les Comunitats Energètiques són organitzacions formades per diferents agents (persones, comerços, entitats, entre d’altres) d’un mateix territori que s’agrupen de manera participativa i democràtica per produir energia verda local (elèctrica, tèrmica…) i poder fer servir aquesta energia per al seu ús quotidià (a casa, a la feina, al cotxe… ). El gran valor afegit que aporten les Comunitats Energètiques de l’economia social és que la propietat dels serveis energètics i l’ús que se’n fa són propietat de les persones que en forma part.

Perquè una Comunitat Energètica sigui considerada com a tal cal que els membres que en formen part s’agrupin sota una fórmula jurídica concreta que permeti la participació oberta i voluntària de les persones sòcies. Per aquest motiu, les fórmules jurídiques de l’economia social (cooperatives i associacions) són figures que es poden adoptar i que vetllen per generar dinàmiques que transformen la manera de produir i utilitzar recursos energètics. La propietat de la Comunitat Energètica és de les persones sòcies (físiques i/o jurídiques) i generen un impacte transformador de caràcter social, ambiental al territori.

Per generar energia verda local, en funció de les capacitats dels agents i del territori, es poden fer servir les següents fonts de producció energètica: 

  • Energia fotovoltaica a través d’instal·lacions d’autoconsum col·lectiu. Gràcies a la nova normativa que regula l’autogeneració d’energies renovables, l’energia elèctrica que es generi es compartirà directament entre diversos punts de subministrament en un radi de 500 metres ampliable a 2.000 metres en el cas que s’utilitzi exclusivament tecnologia fotovoltaica que alhora estigui ubicada completament en una o diverses cobertes, en sòl industrial o en estructures l’objectiu principal de les quals no sigui la generació d’electricitat. Per superar aquesta distància de 500 o 2.000 metres, cal implementar sistemes virtuals alternatius d’assignació de l’energia generada més complexos i amb majors costos.
  • Generació elèctrica renovable a partir de parcs fotovoltaics, energia eòlica o centrals de biogàs per vendre la llum a la xarxa d’electricitat i gaudir d’un conveni amb l’empresa comercialitzadora que s’esculli.
  • Xarxes de calor d’escalfament generada a partir de recursos orgànics del territori que permeten oferir calefacció i aigua calenta .
  • Energia eòlica.

Aquesta energia pot tenir un ús domèstic, d’empreses, d’equipaments municipals, de mobilitat i càrrega de cotxes elèctrics, entre altres. A més a més, les Comunitats Energètiques poden oferir serveis d’assessorament sobre eficiència energètica, mobilitat sostenible, telefonia mòbil, internet compartit, formacions i compres col·lectives de productes o serveis (d’energia, d’instal·lacions solars, de cotxe elèctric, etc.). 

Poden intervenir-hi multiplicitat d’actors. Cada un d’aquests actors, assumirà la funció que la Comunitat Energètica haurà acordat (en funció del marc competencial i legal). Alguns dels principals actors que s’identifiquen són: la ciutadania organitzada, les administracions públiques, les empreses i organitzacions socials i les persones individuals. La participació sempre és oberta i voluntària.

Els beneficis d’una Comunitat Energètica són:

  • Ambientals: es generen serveis energètics de quilòmetre zero que es produeixen i consumeixen en l’àmbit local. Les Comunitats Energètiques contribueixen a reduir les emissions de C02 a través de la producció d’energia verda i renovable.
  • Socials: són un mecanisme per democratitzar el model energètic. Amb les Comunitats Energètiques garantim l’accés universal a l’energia, la sobirania energètica del territori i treballem per pal·liar els efectes de la pobresa energètica. Per altra banda, les Comunitats Energètiques empoderen les persones que hi participen, ja que són elles les propietàries de l’energia i participen en la presa de decisions, promovent relacions de veïnatge que enforteixen les comunitats locals.
  • Econòmics: amb les Comunitats Energètiques podem reduir l’import mensual dels consums energètics i a la vegada generar riquesa al territori de la mateixa Comunitat Energètica, ja que s’aposta per treballar amb agents locals.

Les fórmules jurídiques més habituals són la cooperativa de consumidores i usuàries, i la cooperativa de serveis (en cas de tractar-se de Comunitats impulsades per empreses). Els agents que utilitzin serveis seran sòcies consumidores i/o de serveis, els quals tindran uns drets i obligacions.

En una cooperativa totes les sòcies tenen dret a participar i prendre decisions sobre la Comunitat Energètica, cada sòcia té un vot. En aquests espais de participació es poden abordar temes relacionats amb les normes  de  constitució i funcionament de la Comunitat Energètica: inversions, repartiment de beneficis, definició  de tarifes, serveis  de la Comunitat Energètica, etc. També, es poden crear altres espais com grups de treball, sessions d’informació i debat, etc.

Abans que es constitueixi la Comunitat Energètica, aquestes decisions es prendran des del grup motor. Una vegada constituïda, serà el Consell Rector (òrgan de representació i govern de la cooperativa format per un mínim de 3 sòcies) qui les prengui amb la validació de l’Assemblea.

Existeixen diferents maneres de participar en una Comunitat Energètica. En primer lloc, com a sòcia de serveis, participant en la producció i/o consum d’energia a canvi de l’aportació d’una quota econòmica per cobrir les despeses de la Comunitat Energètica (manteniment de les instal·lacions, despeses administratives, etc.). En segon lloc, com a sòcia col·laboradora, contribuint en el desenvolupament de la Comunitat Energètica a través d’aportacions de capital, altres recursos i/o en la participació d’activitats de la Comunitat Energètica. Finalment, també pots participar-hi sense ser sòcia fent difusió o sensibilització de la Comunitat Energètica.

Pots apuntar-te a les Comunitats actives o en procés de constitució al mapa que trobaràs a la pàgina d’inici d’aquesta web.

Per participar com a sòcia d’una cooperativa cal fer una aportació de capital social que estableix cada Comunitat com a dret per accedir als serveis. Aquesta aportació és retornable si es decideix deixar la Comunitat Energètica. Tots aquests drets queden recollits en els estatuts de la cooperativa.

Les Comunitats Energètiques són organitzacions que es sostenen a través de les quotes operatives que paguen les persones sòcies relacionades amb els diferents serveis energètics que gaudeixen. 

En el moment de decidir com serà la Comunitat s’estableixen els preus dels serveis i la distribució entre les sòcies, que pot anar canviant en funció de les decisions i necessitats de la mateixa Comunitat.

Les despeses que comporta una Comunitat Energètica es poden dividir en dos grups. Per una banda, les despeses  dels serveis energètics. Aquestes engloben  despeses tècniques i financeres que es paguen proporcionalment segons  l’assignació o ús de serveis.

Per altra banda, les despeses d’estructura de la Comunitat. Aquí s’inclouen  despeses referents a la gestió administrativa o comunitària entre d’altres.

Totes aquestes despeses es veuen reflectides en les quotes que acorden pagar les persones sòcies per gaudir dels serveis energètics de la seva Comunitat.

Les inversions que es realitzen a la Comunitat Energètica fan referència  a la posada en marxa dels serveis energètics (instal·lacions, sistemes, etc). El grup motor és qui decideix com es financen aquestes inversions. El finançament pot ser a través de fons públics, privats o ambdós. També s’estableix  quina és la inversió per accedir als serveis i quins són els drets i les obligacions d’aquestes inversions.

Sí, podràs formar part de la Comunitat Energètica com a persona sòcia i beneficiar-te dels diferents serveis que ofereix la Comunitat. Una de les condicions essencials per rebre el bo social és no superar un llindar establert de consum d’energia anual. En general, quan formes part de la Comunitat Energètica com a sòcia consumidora redueixes el consum d’energia de la xarxa. Per tant, les famílies que actualment reben el bo social continuaran sent elegibles per rebre aquesta prestació.

En l’àmbit econòmic, el bo social s’aplica sobre el total de la factura de la llum (potència contractada i consum). Com que  el consum d’energia de la xarxa baixarà una vegada la participant consumidora rebi energia de la Comunitat Energètica, la prestació del bo social serà inferior a la que rebia abans de participar en la Comunitat. Tot i això, és important tenir en compte que s’obtindrà un estalvi econòmic procedent del consum de l’energia produïda per la Comunitat Energètica.

Finalment, com a última consideració, cal recordar que totes aquestes famílies hauran de continuar connectades a la xarxa a través de les comercialitzadores de referència (CUR) per seguir rebent  el bo social, cosa totalment compatible en ser part d’una Comunitat Energètica.

Si l’estat actual de la Comunitat Energètica del teu municipi o barri és “Per Activar”, vol dir que comenceu des de zero. T’oferim diferents opcions per impulsar la creació de la vostra Comunitat Energètica:

  1. Fes una crida a les xarxes socials, pots utilitzar una còpia de la plantilla de publicacions per adaptar els missatges al teu twitter, instagram, whatsapp o la xarxa que prefereixis per animar a familiars, amistats i veïns i veïnes a sumar-s’hi. Els enllaços per apuntar-se a la Comunitat Energètica del teu municipi o barri els trobaràs a la informació que hi ha al mapa, a la pàgina d’inici de somcomunitats.coop. 
  2. Organitzar una xerrada (presencial o on-line) amb elements autogestionables com són un cartell per a fer difusió, una presentació per projectar i també guies didàctiques amb més informació.  
  3. Adaptar una proposta d’escrit per enviar-lo a les administracions públiques de la teva zona (Ajuntament, Consell Comarcal, Escoles, Instituts…) animant-los a sumar-s’hi i fer-ne difusió també elles de la vostra Comunitat Energètica, doncs la transició energètica és cosa de totes.

Si ja us heu organitzat i esteu impulsant una Comunitat Energètica des de l’economia social, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través d’aquest formulari i podreu sol·licitar aparèixer al mapa apropiant-vos del marcador que ja apareix al vostre municipi o barri o afegir-hi un nou marcador. Us oferim la creació d’una fitxa web pròpia de la vostra Comunitat Energètica dins de Som Comunitats, enllaçada al mapa i equipada amb un mòdul perquè aquelles persones que estiguin interessades es posin en contacte amb vosaltres al correu electrònic que escolliu amb l’opció que també les pugueu mantenir informades de les novetats de la vostra Comunitat Energètica. Més endavant, un cop ja estigueu al mapa i disposeu de presència a la web, podreu sol·licitar formalitzar plenament la vostra adhesió a Som Comunitats i passar a gestionar la part societària (ex: l’alta de persones sòcies i quotes) i els serveis energètics que desitgeu activar (ex: autoconsum compartit, mobilitat sostenible i compres col·lectives).

Cada sòcia pot obtenir  els serveis que desitgi  en funció de l’oferta  de la Comunitat Energètica. A canvi, s’han de pagar unes quotes per gaudir d’aquests serveis.

Els criteris d’assignació de serveis els defineix cada Comunitat Energètica tenint en compte condicionants d’eficiència de consum, democratització, abast geogràfic o normativa, entre d’altres.

Les Comunitats Energètiques poden oferir diferents serveis energètics  en funció de les teves necessitats de consum. Pel que fa a l’energia elèctrica, aquesta es genera a través de plaques solars i, per tant, s’aconsegueix durant les hores de sol. Això vol dir que durant la nit l’energia prové de la xarxa elèctrica. Aquelles persones sòcies que utilitzen electricitat durant hores de sol obtenen un major estalvi en la factura tot i això, en una llar existeixen consums  regulars i periòdics com el que consumeix la nevera que sí que poden beneficiar-se de l’energia produïda per les plaques solars  encara que no hi hagi ningú a l’habitatge.

Per altra banda, l’energia de la Comunitat Energètica que s’assigna a una persona sòcia i que no es consumeix s’aboca a la xarxa elèctrica i es compensa a la factura elèctrica a un preu menor.

Les Comunitats Energètiques poden oferir diferents serveis energètics més enllà de l’energia elèctrica a través de plaques solars.  Encara que tinguis plaques a casa, pots participar a Comunitat Energètica com a sòcia col·laboradora,  productora o consumidora.

Si no ets propietària, pots fer-te una persona sòcia consumidora o col·laboradora de la Comunitat Energètica. Ara bé, per ser sòcia consumidora d’energia cal que el contracte de la llum estigui al teu nom. 

Si el nou domicili està fora del radi de la instal·lació d’autoconsum de la Comunitat Energètica, deixaràs de rebre energia d’aquesta instal·lació. Si et trobes en aquesta situació, el millor és que  esbrinis  si la teva Comunitat Energètica té altres plantes de generació elèctrica  o si existeix una altra Comunitat Energètica que generi energia a prop del teu nou domicili. Si no existeix cap d’aquesta opció, sempre podràs donar-te de baixa de la Comunitat Energètica si així ho decideixes.

No és necessari que per participar d’una Comunitat Energètica tothom hagi d’estar amb la mateixa comercialitzadora d’electricitat. Pot ser una decisió de la mateixa Comunitat si considera que és un element rellevant establir.

Per tant, si així es considera més adequat, cada empresa consumidora de la Comunitat Energètica podrà contractar la llum i rebre les factures de la comercializadora que vulgui i alhora rebre energìa de la Comunitat Energètica.

Som Energia és una cooperativa productora i comercialitzadora d’electricitat verda. Qui se’n fa soci/a pot contractar llum, participar en projectes de generació renovable, fer aportacions al capital social i participar activament a la cooperativa i a les formacions de l’aula popular.

Formar part d’una Comunitat Energètica vol dir impulsar la transició energètica en l’àmbit local, desenvolupant generació distribuïda i renovable en el territori, empoderant la ciutadania i involucrant a les entitats municipals en aquesta transformació. Són dues opcions complementàries per poder gaudir energia des de la Comunitat Energètica i alhora des de Som Energia quan hi sigui necessari. En tot cas, Som Energia i la Comunitat Energètica són dues organitzacions independents amb les quals s’ha de tenir relació.

Perquè famílies amb situació de pobresa energètica formin part de les Comunitats Energètiques podem incorporar premisses als estatuts per prioritzar-ne el seu accés i també podem proposar als ajuntaments  que afegeixin en els convenis de cessió d’espais per a instal·lacions energètiques clàusules per prioritzar prioritzin l’accés d’aquestes famílies. 

A més a més, es pot valorar introduir rebaixes o exempcions en el pagament de les quotes i/o en les aportacions inicials de capital de les famílies en situació de pobresa energètica.

Organitzem-nos per la transformació energètica i social

Acompanyem la primera xarxa de Comunitats Energètiques de l’economia social

Treballem per impulsar Comunitats Energètiques i continuar avançant en la transició energètica transformadora.

Acompanyem la primera xarxa de Comunitats Energètiques de l’economia social

Treballem per impulsar Comunitats Energètiques i continuar avançant en la transició energètica transformadora.